Ami volt

ELMÚLT.

Bianchi Nirone7 C2C *eladva*

Bianchi Nirone aluvázas-karbonvillás országúti kerékpár. Kipróbálva volt, gyakorlatilag új.

Bianchi Reparto Corse gyári kerékszett, kompakt kormány, stucni, fékek, FSA kompakt (BCD110, 50-34T) hajtás, Shimano sora fékváltókaros, 2×9-es váltószett. 57-es méretű.

Ára 180e huf (2012-es listaára 300e volt).

Játékszabály

A Recikli Kerékpárműhely (székhely: 1119 Budapest, Bartók Béla út 117-121.), által 2015. március 30-án 16 óra és 2015. április 3-án 12 óra közötti időszakra szervezett, a Recikli Kerékpárműhely Facebook oldalon bonyolított posztjáték Részvételi- és Játékszabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Szervező, Lebonyolító, részvétel

A Recikli Kerékpárműhely oldalon futtatott posztjáték („Játék”) szervezője Recikli Kerékpárműhely
(„Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Keszi Plusz BT. („Lebonyolító”) látja el.
Szervező és Lebonyolító kijelenti, hogy a Facebook vállalat a Játék szervezésében, lebonyolításában nem vesz részt. A Játékban részt vehet minden olyan 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező̋, természetes személy, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagja és nem esik kizárás alá a következő szempontok alapján:

A játékból ki vannak zárva:

– A Recikli Kerékpárműhely és partnerei, valamint e személyek kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint e személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
– A Keszi Plusz Bt. és kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
– egyéb, az nyereménysorsolás lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és ezek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Lebonyolító és a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Lebonyolító a Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen-, vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál meg a III. pontban részletezett termékhez jutni, vagy a Játékot bármely módon manipulálni.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétellel és személyes adataik megadásával a résztvevők a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzatot automatikusan elfogadják.

II. A Játék tartalma, leírása

A Recikli Kerékpárműhely Facebook-oldal falán 2015. március 30-án 16 órakor feltett kérdésre, játékfelhívásra kommentben várjuk a választ. A helyes kommentet írók között egy darab Recikli Kerékpárműhely által felajánlott kerékpáros táskát sorsolunk ki. A Játék 2015. március 30-án 16 óra és 2015. április 3-án 14 óra között zajlik. Az ebben az időszakban helyes kommenteket beküldők mindegyike részt vesz a nyereménysorsolásban. A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező̋ és a Lebonyolító semmiféle áru-, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti.

III. A Játék nyereményei

A játékfelhívás alatti Facebook-poszt alá kommentelő helyes válaszadók mindegyike részt vesz a nyeremény sorsolásban. 1 nyertest választunk ki közülük kézi sorsolással, aki egy darab Recikli Kerékpárműhely által felajánlott kerékpáros táskát nyer.

A nyeremény átvételének helye: 1119 Budapest, Bartók Béla út 117-121.

IV. A Játék időtartama

A Játék 2015. március 30-án 16 óra és 2015. április 3-án 14 óra között zajlik.

V. A nyereménysorsolás időpontja és menete

A nyerteseket a helyes megfejtést beküldő kommentelők közül, sorsolással választjuk ki. Ha a nyereménysorolás során kisorsolt bármely Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos kizárásra kerül. A Lebonyolító és Szervező érvénytelenítés és kizárás kérdésében hozott döntése végleges és nem vitatható, a jogi út kizárt. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében lépnek a kizárt Játékos helyébe. A tartaléknyertesre mindenben a nyertes Játékosokra vonatkozó szabályok irányadóak.
A nyereménysorsolás esetében a sorsolást követően a Szervező a Lebonyolítókon keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételek betartását. A Lebonyolítók a Játékos által megadott e-mail címen egyeztetik a személyes adatokat és a nyeremény átvételének módját. A Játékos tudomásul veszi, hogy a vele történő kapcsolatfelvétel kizárólag a szavazás során megadott e-mail cím vagy Facebook-profil értesítése útján történik. Amennyiben a kiküldött értesítésben megadott határidőn belül és utasításoknak megfelelően a Játékos adategyeztetésre a Lebonyolítónál nem jelentkezik, és ezen okból az értesítés sikertelen, úgy a Lebonyolító az értesítést nem köteles megismételni. Ekkor a kapcsolatfelvétel elutasítottnak minősül, és Lebonyolító a Játékost kizárhatja, illetve a Játékos jelentkezését érvényteleníti. Az elutasítás, kizárás és érvénytelenítés kérdésében a Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben a Játékos az értesítést elutasítja, nem jelentkezik, vagy a Játékos jelentkezése bármely okból a jelen szabályzatba ütközik vagy érvénytelen, ebben az esetben a soron következő tartaléknyertes Játékos kerül értesítésre. Amennyiben valamennyi tartaléknyertes jelentkezése érvénytelen vagy a Játékból kizárásra kerül, úgy Lebonyolító nem köteles újabb tartaléknyerteseket kisorsolni.

A nyertesek kiválasztása 2015. április 4-én 14:00 a Recikli Kerékpárműhely üzletében (1119 Budapest Bartók Béla út 117-121.) alatt, kézi sorsolással történik. Az értesítések során a telefon vagy internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen bekövetkező̋ károkért a Szervező̋ és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget. A Szervező̋t és a Lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból, illetve a Játékban használt e-mail vagy Facebook-postafiók használatának jogosultságából, műszaki-technológiai állapotából adódó vitás ügyekben.
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét a sorsolást követő 50 napos határidőn belül tudja biztosítani. Az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Az átvétel időtartama alatt a nyeremény másra történő átruházása kizárt. Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A 18. életévét be nem töltött, illetőleg korlátozottan cselekvőképes Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel feltétele a törvényes képviselő (pl. szülők) részvételhez adott előzetes beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása. Az ilyen beleegyezés vagy jóváhagyás meglétét – a Recikli Kerékpárműhely felhívására – a kiskorú, illetőleg korlátozottan cselekvőképes Játékos a Recikli Kerékpárműhely által meghatározott formában, módon és határidőben, írásban köteles igazolni. Amennyiben az igazolásnak a Játékos a megszabott határidőben nem tesz eleget, úgy jelentkezése érvénytelennek minősül, és a Játékos a Játékból kizárható.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a nyertesek kizárólag név és e-mail cím alapján kerülnek azonosításra. A nyertes Játékos – személyes adatai egyeztetése és személyazonosítás céljából – felhívásra köteles a személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatására is. A Játékost együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli a Szervező, illetve a Szervező által megbízott Lebonyolítók irányába. Az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettség bármely megsértése esetén a Szervező vagy Lebonyolító jogosult a Játékos kizárására, illetve a Játékos jelentkezéseinek érvénytelenítésére. A Szervező és a Lebonyolító döntése végleges és nem vitatható, a jogi útkizárt. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. Amennyiben valamely nyertes a nyeremény átvételéhez szükséges bármely feltételnek nem tesz eleget, vagy a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg (érvénytelen jelentkezés vagy részvétel), vagy bármely egyéb érvénytelenségi okból részére a nyeremény nem adható át, a Szervező a tartaléknyertest kísérli meg a fentebb megfogalmazottaknak megfelelő módon értesíteni, illetve a nyereményt részére átadni.
Ha valamilyen oknál fogva sem az elsőként kisorsolt Játékos, sem a tartaléknyertesek nem felelnek meg a részvételi feltételeknek, és a nyeremény emiatt nem kerülhet átadásra, továbbá abban az esetben is, ha a nyeremények átvételére rendelkezésre álló 50 napos jogvesztő határidő lejár a nyeremény átvétele /átadása nélkül, úgy a nyereménytárgyak a Szervező tulajdonában maradnak. A nyeremények készpénzre át nem válthatóak. A nyereménytárgyak posztban megjelenített képei illusztrációk. A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adók és járulékok megfizetését Szervező vállalja.
A nyeremény személyes átvételekor a nyeremény átvételének ezzel kapcsolatosan a Játékosnál közvetlenül felmerülő költségei, például az utazási költségek vagy a nyeremény elszállításának költségei az átadás helyéről a nyertest terhelik.
Szervező és Lebonyolító kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyereménytárgy – mint ajándék – vonatkozásában a jogszabályok által megengedett legtágabb körben kizárnak minden felelősséget és szavatosságot. A nyertes minőségi kifogásra vonatkozó esetleges igényeit a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. Nyertes a nyereménytárgy igénylésével és átvételével elismeri, hogy a nyereménytárgy valamennyi lényeges tulajdonságát ismeri.

VI. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékban történő részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban az adatok szolgáltatása hiányában a Játékban való részvételre a Szervező és Lebonyolító nem tud lehetőséget biztosítani. Az adatkezelés jogalapja – eltérő jelzés hiányában – az adatalany hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően. Az Játék során megadott e-mail cím és Facebook-profil címe kizárólag a nyertesek értesítését, a velük való kapcsolatfelvételt szolgálja. Szervező, mint felelős adatkezelő a Játékos vagy törvényes képviselője / szülője személyes adatait (így a név, lakcím, e-mail cím) kizárólag a jelen Játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez, a nyertesek azonosítására és meghatározására, a nyertesek értesítésére és velük való kapcsolattartásra, illetőleg panaszok és reklamációk kezelésére használja fel. Játékos a részvételével tudomásul veszi, hogy a Játék során megadott adatai indokolt esetben továbbításra kerülhetnek a Facebook, Inc., illetve a Recikli Kerékpárműhely részére, különösen, ha a az adattovábbítást visszaélés vagy kizárási feltételek ellenőrzése teszi szükségessé. A Facebook, Inc. adatkezelésére a Facebook Adatvédelmi szabályzata vonatkozik. A Facebook, Inc. a részére továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelmét Safe Harbor regisztráció útján biztosítja. A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos – akár törvényes képviselője útján – egyben kifejezetten hozzájárul, hogy a Szervező, a Játékos
nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül a Játékos nevének, Játékos lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényét nyilvánosságra hozza. A Játékos a nyeremény átvételével külön nyilatkozat nélkül és visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és az együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketinganyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, videofelvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklámanyagokban. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. Szervező a Játékos és törvényes képviselője személyes adatait kizárólag a Játékban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt tevékenységéhez használja fel. A személyes adatok biztonságáról a Szervező és Lebonyolító megfelelő intézkedések útján gondoskodik. A nyertes Játékosok esetében a családi név, születési név, lakcím, anyja születési neve, illetve születési hely és idő – mint személyes adatok – önkéntes szolgáltatása szükséges a nyereménytárgyakkal kapcsolatos adózási kötelezettségek teljesítéséhez, mely adatokat a Szervező a számviteli jogszabályokkal összhangban megőrzi. Ezen adatok szolgáltatása és igazolása hiányában a Szervező a nyeremény átadását megtagadhatja a Játékos részére, illetve a Játékos jelentkezését érvénytelenítheti.
A személyes adatok kezelését Szervező és a nevében eljáró Lebonyolító addig az időpontig végzi, míg az a Játék lebonyolításával kapcsolatosan szükséges, vagy ameddig a Játékos ezen adatok törlését nem kéri. Azon Játékosok esetében, akik nem nyertek, a személyes adatok a sorsolást követő 30 napig kerülnek kezelésre, és ezen időtartam elteltét követően a személyes adatok törlésre kerülnek.
A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.

VII. Felelősség

A Lebonyolító jogosult a jelen Részvételi- és Játékszabályzatot bármikor módosítani, amelyért semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. A Játékos saját felelőssége megbizonyosodni arról, hogy illetéktelenek nem vesznek részt a Játékban azáltala használt Facebook-fiók útján, a Szervezőt és a Lebonyolítót etekintetben felelősség nem terheli.A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos által megadott adatok valódiságáért. Az esetlegesen tévesen vagy hibáson megadott adatok miatti következmények a Játékost terhelik.A Játékosok elfogadják, hogy az Alkalmazás használata során a Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltak bármi nemű megszegésével a Szervező vagy Lebonyolító számára okozott kárért teljes felelősséget vállalnak. A Lebonyolító a Játékban való részvételt a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén megvonhatja. Amennyiben a jelen Részvételi- és Játékszabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi- és Játékszabályzat egyéb részeinek érvényességét. Ez esetben a Részvételi- és Játékszabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép. Jelen Részvételi- és Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2015. március 30.

Classic Dura-Ace 8s *eladva*

Kilencvenes évek csodája: hegesztett acélváz, colos villa, és az első fékváltókaros szett.

Dura-Ace 7400 gruppo: fékváltókarok, fékek, váltók, hajtás, csapágyak, agyak, nyeregcső.

59-es méret.

Nem minden áron eladó, de 180e huf-ért már igen.